درباره ما

تحصیلات دانشگاهی با اینکه از نظر کلاسیک سواد محسوب می شود اما درحال حاضر کسی که از کامپیوتر آگاهی نداشته باشد بی سواد محسوب می شود.با ما همراه باشید تا اطلاعات خود در مورد کامپیوتر را هر روز نسبت به روز گذشته افزایش دهید.